CSR-politikker

 
CSR (Corporate Social Responsibility) kaldes også samfundsansvar, social ansvarlighed, bæredygtighed eller tredobbelt bundlinje. Uanset hvilken betegnelse der bruges, handler det om at virksomheder udviser ansvarlighed i forhold til det omgivende samfund. Det handler om at drive forretning på en måde der minimerer negative påvirkninger og maksimerer positiv værdi for mennesker, miljø og økonomi.

Global Compact er et frivilligt FN-initiativ, der opfordrer virksomheder og organisationer til at forpligte sig til 10 universelle principper inden for menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljøbeskyttelse og antikorruption. Disse principper fungerer som en vejledning for virksomheder i at integrere ansvarlige og bæredygtige praksisser i deres forretningsstrategi og daglige aktiviteter. Denne CSR-politik er tilføjet Global Compact-principperne:
 

1. Formål

Vi er dedikeret til at drive virksomhed på en bæredygtig og ansvarlig måde. Vi forpligter os til at have positiv indvirkning på samfundet, miljøet og vores interessenter, herunder kunder, medarbejdere, leverandører og lokalsamfundet.
 

2. Etik og ansvar

Vi vil altid opretholde de højeste etiske standarder i alle vores operationer. Vores medarbejdere og ledelse skal handle ærligt, retfærdigt og med integritet. Vi tager ansvar for vores beslutninger og konsekvenserne af vores handlinger.
 

3. Menneskerettigheder

Vi vil respektere og støtte beskyttelsen af menneskerettighederne som er proklameret i FN's menneskerettighedserklæring. Vi vil ikke deltage i eller medvirke til krænkelser af menneskerettighederne, hverken direkte eller indirekte.
 

4. Arbejdstagerrettigheder

Vi vil respektere de internationale arbejdsstandarder som defineret af Den Internationale Arbejdsorganisation (ILO). Dette inkluderer forbud mod tvangsarbejde og børnearbejde samt beskyttelse af arbejdstagernes ret til at organisere sig og forhandle kollektivt.
 

5. Miljømæssig bæredygtighed

Vi forpligter os til at minimere vores miljøpåvirkning og arbejde for bæredygtige forretningspraksisser. Vi reducerer løbende vores CO2-udledning, vandforbrug og affaldsmængder. Desuden vil vi fremme energieffektivitet og brugen af genanvendelige materialer.
 

6. Antikorruption

Vi vil bekæmpe korruption i alle dens former og aktivt tage skridt til at forebygge korruption inden for vores organisation. Vi vil opretholde gennemsigtighed, ansvarlighed og integritet i vores forretningspraksis.
 

7. Medarbejderes velfærd

Vi værdsætter vores medarbejdere som vores vigtigste ressource. Vi vil sikre et sikkert og inkluderende arbejdsmiljø der fremmer trivsel og udvikling. Vores medarbejdere skal have lige muligheder og retfærdig behandling uanset køn, race, religion eller andre forskelle.
 

8. Interessentrelationer

Vi vil arbejde tæt sammen med vores interessenter for at forstå deres behov, bekymringer og forventninger. Vi vil være gennemsigtige i vores kommunikation og tage hensyn til deres input i vores beslutningsprocesser.
 

9. Leverandørkæde og produktion

Vi vil arbejde aktivt med vores leverandører for at fremme bæredygtighed i hele forsyningskæden. Vi vil prioritere leverandører der deler vores værdier og forpligtelser til social ansvarlighed og miljøbeskyttelse.
 

10. Samfundsengagement

Vi vil bidrage positivt til de samfund vi opererer i. Vi vil støtte lokale initiativer, velgørende organisationer og projekter der adresserer samfundets udfordringer og fremmer bæredygtig udvikling.
 

11. CSR-mål.

Vi overvåger løbende vores CRS-politik og vil hele tiden forsøge at forbedre målene kvalitativt.
 

12. Styring og kontinuerlig forbedring

CSR-politikken vil blive integreret i alle aspekter af vores forretningsstrategi og beslutningstagning. Vi forpligter os til kontinuerlig forbedring og revision af vores CSR-initiativer for at sikre at vi lever op til vores forpligtelser og de bedste praksisser og opfylder Global Compact-principperne.
 

13. Global Compact

Under hensyn til Global Compact og implementeringen af disse principper i vores forretning, bekræfter vi vores engagement i at bidrage til en mere bæredygtig og retfærdig verden. Vi vil fortsætte med at udvikle og styrke vores CSR-initiativer for at fremme positiv indvirkning og ansvarlighed i alt hvad vi gør.
 

Godkendt af ledelsen i Strenov Produkter ApS
21.08.2023

Ring og få en snak med os i dag på tlf: +45 45 95 07 00 eller på mail: salg@strenov.dk

Vi sidder altid klar med rådgivning og et godt tilbud